Politika jakosti

Součástí strategického záměru firmy je neustálé rozšiřování a zlepšování stávajících a zavádění nových výrobků a služeb v dané podnikatelské oblasti. Jedním z rozhodujících požadavků vedení společnosti je trvalé zlepšování jejich vysoké kvality a zajištění minimálního zatížení životního prostředí provozem dodávaných zařízení a používaných technologií.

Pro další rozšíření svých podnikatelských aktivit a zajištění maximální spokojenosti zákazníků bude firma vytvářet podmínky pro naplnění všech požadavků stávajících i budoucích zákazníků včetně vlastních zaměstnanců.

Zásady pro trvalé zvyšování kvality dodávaných produktů a zajišťování environmentálních požadavků ze strany ZVVZ MACHINERY, a.s.:

 1. Využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech a důsledně je uplatňovat v praxi. Přitom plně respektovat související legislativní požadavky a požadavky harmonizovaných technických norem.
 2. Na základě systematického průzkumu trhu rozšiřovat a racionalizovat produkty a služby dodávané zákazníkům.
 3. Důsledně dodržovat postupy dané dokumentací systému managementu jakosti ze strany všech zaměstnanců firmy. Přitom se řídit zásadou „každý zaměstnanec je plně odpovědný za kvalitu své práce".
 4. Prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dodavateli v tuzemsku i zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň dodávaných zařízení a služeb.
 5. Průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle potřeb vyplývajících z požadavků trhu.
 6. Rozvíjet motivaci všech zaměstnanců s cílem zvýšení loajality k firmě.
 7. Při všech činnostech souvisejících s realizací poskytovaných výrobků a služeb přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby materiálů a energií.
 8. Při všech činnostech dodržovat legislativní a ostatní předpisy související s požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a jakost produktů.
 9. Trvale komunikovat s úřady, zákazníky, dodavateli a oprávněnými firmami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí.
 10. Při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí.

K podpoře politiky jakosti a EMS se vedení ZVVZ MACHINERY, a.s. zavazuje:

 1. Vytvářet podmínky a zdroje nezbytné k naplnění politiky jakosti a EMS a ke splnění stanovených cílů a kontrolovat jejich účelné využívání.
 2. Při naplňování politiky a určování nových cílů vždy přihlížet k přání a požadavkům zákazníků a vlastních zaměstnanců.
 3. V pravidelných intervalech prověřovat naplňování přijatých zásad na poradách vedení.
 4. Přijímat opatření k odstranění vzniklých problémů, kontrolovat jejich plnění a účinnost.