Lakovna

Lakovna

V roce 1991 byly přijaty zákony řešící problematiku Životního prostředí. Tyto zákony a návazně předpisy významně změnily přístup a nazíráni na ochranu Životního prostředí. 


ZVVZ MACHINERY, a.s. provozuje lakovny se spotřebou nátěrových hmot větší než 10 t ročně - hodnocené jako velký zdroj znečišťování, kde hmotnostní koncentrace tuhých znečišťujících látek v odpadním plynu ze sušáren nebo prostorů pro nanášení nátěrových hmot nesmi překročit hodnotu max. 3 mg/m3 a koncentrace těkavých organických látek v odpadním vzduchu z prostoru nanášení nátěrových hmot, vyjádřená jako celkový uhlík, nesmi překročit 50 mg/m3.

Uvedených legislativních požadavku lze ekonomicky docílit vyloučením či omezením rozpouštědel již na vstupu do technologie povrchových uprav. Jedná se o náhradu vstupních surovin a materiálů s vysokým obsahem rozpouštědel za produkty s nízkým obsahem, či bez rozpouštědlové tj. vyžívaní vodou ředitelných nátěrových hmot či práškových plastů.

Z hlediska objemu produkce a následné spotřeby nátěrových hmot cca 100 t ročně, ZVVZ MACHINERY, a.s. realizovala cestu využití vodou ředitelných nátěrových hmot pro stupeň korozivní agresivity prostředí C 1 - C 5 hodnocené dle ČSN ISO 9223.

Pro stupeň korozivní agresivity prostředí C 1 - C 3 je předpovrchová úprava prováděna odmaštěním s fosfatizací v jedné sdružené operaci. Pro stupeň korozivní agresivity prostředí C 4 - C 5 včetně specielních nátěrových systémů pro vzduchotechnické výrobky přicházející do styku s potravinami, průmyslovou a pitnou vodou, zařízení trvale uložené v zemi a zařízeni pracující v teplotu do 400 °C v korozivní agresivitu prostředí C 3, C 4 a C 5, je předpovrchová úprava výrobků prováděna tryskáním na stupeň čistoty povrchu Sa 2 1/2 s následným odmaštěním a fosfatizaci. Pracoviště předpovrchových uprav a průběžná lakovací linka jsou uzpůsobeny pro průchod výrobků do hmotnosti 12 t a rozměru 3 150 x 3 150 x 16 000 mm s roční kapacitou ve dvousměnném provozu 500 tis. m2 jednovrstvého nátěru.

Modernizace povrchových uprav v ZVVZ MACHINERY, a.s. probíhala etapově. V první etapě byl realizován multitrychtýřový tryskací box s možnosti tryskaní austenitických ocelí, ocelí obvyklých jakosti tř. 10 a 11, uhlíkových oceli tř. 12 a slitinových oceli tř. 13, 14, 15 a 16.

V druhé etapě byla realizována odmašťovna s neutralizační stanici a v roce 1998 byla uvedena do zkušebního provozu lakovací linka na vodou ředitelné nátěrové hmoty. Komplex pracovišť předpovrchových a povrchových úprav zaručuje provedení povrchových úprav v nejvyšším jakostním stupni při dodržení všech legislativních požadavků na provoz středního zdroje znečišťování ovzduší.

Nátěrové systémy aplikované v lakovnách ZVVZ MACHINERY, a.s. pro stupeň korozivní agresivity prostředí C 1 - C 5 M jsou prováděny převážně vodou ředitelnými nátěrovými hmotami od firmy CHRIST LACKE . Nátěrové systémy aplikované v lakovnách ZVVZ MACHINERY, a.s. byly laboratorně ověřeny ve SVUOM Praha a laboratořích firmy CHRIST LACKE.

Nová lakovací linka na vodou ředitelné nátěrové hmoty je s uzavřeným vozovým systémem kolejové dopravy. Na pracovní větvi se zastávkovými stanicemi jsou linkovým způsobem uspořádána pracoviště - stříkací kabina s mokrým odlučováním barevné mlhy, vytěkací kabina pro fyzikální vytěkání ředidel a sušící kabina s regulací teploty až do 85 °C.

Přesun z pracovní větve na vratnou větev zajišťuji příčné hydraulické přesuvny. V případě vícevrstvého nátěrového systému se produkce vrací zpět na pracovní větev. Výrobky do hmotnosti 800 kg je možné dopravovat podvěsným dopravníkem a lakováni se provádí z pojezdových plošin lakýrníka pohybujících se v osách x, y, z.

V roce 2007 byla zrekonstruována lakovna v H11v řádech několika milionů, aby se vyhovělo novým zákonům a předpisům.

ZVVZ MACHINERY, a.s. je schopna na tomto špičkovém pracovišti realizovat vysoce kvalitní nátěry i pro externí zájemce v akceptovatelných termínech i cenách.

Kontakty

Divize Industry

Ředitelka divize

Petra Šilhanová

+420 737 233 129

Provoz Služby

Vedoucí provozu

Ing. Petr Jindrák

+420 737 233 172

Kooperace

Milan Jiruš

+420 737 232 346

Libuše Kopečková

+420 737 232 929

Lenka Masojídková

+420 737 233 042