Mokrá vápencová vypírka

Principem této metody je intenzivní „praní“ spalin vápencovou suspenzí.

Za přídavku čerstvého vápence je směs vápence, vedlejšího produktu a vody recirkulována z jímky absorbéru do rozstřikovacích bloků. Suspenze je v rozstřikovacích tryskách rozprášena na kapičky o definovaném průměru. Během pádu zpět do recyklační nádrže kapičky ze spalin odstraňují kyselé látky—SO2 a SO3. Spaliny do nádoby absorbéru vstupují ve spodní části a stoupají směrem vzhůru. Kapičky padají shora dolů. Fyzikální princip procesu čištění je tedy založen na protiproudém toku.

Chemická reakce, v rámci které dochází k odstranění SO2, probíhá v oxidačním prostředí, kde dochází ke krystalizaci sádrovce. Spaliny jsou při odstraňování SO2 v absorbéru ochlazeny a vodou z recirkulované suspenze nasyceny na adiabatickou teplotu nasycení. Ztráta vody je kompenzována procesní vodou. Za účelem optimalizace spotřeby vody v absorbéru slouží procesní voda pro čištění separátoru kapek v horní části absorbéru.

Zachycený SO2 reaguje s vápencem v suspenzi a vzniká siřičitan, jenž je v recyklační nádrži (ve spodní části absorbéru) oxidačním vzduchem následně oxidován na síran. Po tomto kroku následuje krystalizace sádrovce z přesyceného roztoku.

Doba retence v absorbéru umožňuje tvorbu drobných sádrovcových krystalů (CaSO4 x 2H2O). Odebíraná suspenze z absorbéru je přečerpávána do hydrocyklonů na odvodnění sádrovce, kde vzniká koncentrovaná sádrovcová suspenze. Tato koncentrovaná suspenze je následně předávána na pásový filtr. Zde dojde k odvodnění suspenze. Soustavou dopravníků je sádrovec dopravován na požadované místo pro uskladnění.

Vyčištěné spaliny vycházející z prací části absorbéru procházejí separátorem kapek, ve kterém dochází k zachycení unášených kapiček. Takto získaná kapalina je následně vracena do absorbéru. Vodní párou nasycené čisté spaliny jsou následně vedeny do mokrého komína a vypouštěny do ovzduší. Mokrý komín může být součástí absorbéru nebo samostatně stojící.

Vzhledem k tomu, že tato metoda pracuje s teplotou spalin pod rosným bodem, je nutné v celé technologii používat vhodné materiály (nerez, plast, laminát,…), případně volit ochranu proti korozi (antikorozní stěrka, pogumování).

Základní chemická reakce probíhající v absorbéru

Výsledný proces odsiřování lze popsat hlavní chemickou reakcí mezi oxidem siřičitým, uhličitanem vápenatým a kyslíkem za přítomnosti vody.

CaCO3 + SO2 + 0,5O2 + 2H2O   CaSO4 * 2H2O + CO2

Základní technologické celky

 • absorbér vč. cirkulace suspenze 
 • příprava vápencové suspenze
 • odtah a odvodnění suspenze
 • systém oxidačního vzduchu
 • havarijní a drenážní systém
 • vodní hospodářství
 • systém spalin

Nakládání s produktem a jeho využití

Produkt odsíření z této metody může mít řadu využití:

 • výroba sádry, sádrokartonových či sádro-vláknitých desek
 • výroba sádrových omítek a tvárnic
 • regulátor tuhnutí při výrobě cementu
 • aktivátor při výrobě pórobetonu
 • rekultivace krajiny změněné vlivem hlubinného dolování
 • hnojivo a pomocná hmota ke zlepšení půdy v zemědělství a lesnictví
 • surovina pro výrobu plniva lepidel, laků a barev
 • výroba anhydridu a anhydridových pojiv (anhydridové podlahové směsi)

Přednosti metody

 • levný a dobře dostupný sorbent CaCO3
 • vysoká účinnost odsíření až přes 95 %
 • nižší provozní náklady v porovnání s odsířením s fluidním absorbérem
 • nízký stechiometrický poměr Ca/S
 • možnost využití produktu odsíření tzv. energosádrovce
 • obecně výhodné použití u velkých kotlů
 • dle zkušenosti z instalace v teplárně v Plané nad Lužnicí je výhodné použití i u menších kotlů za příznivou pořizovací cenu

 • ZVVZ
 • ZVVZ ENERGO
 • Zpráva

Informace pro zákazníky ZVVZ Energo

UPOZORNĚNÍ pro odběratele teplé vody z CZT

+
 • ZVVZ
 • Tisková zpráva

Holding ZVVZ povede od dubna Peter Bodnár

Novým generálním ředitelem holdingu ZVVZ GROUP se od dubna stane strojní inženýr Peter Bodnár (59 let). Ve funkci nahradí Michala Wdowyczyna, končícího ze zdravotních důvodů.

+
 • ZVVZ
 • Tisková zpráva

Holding ZVVZ zavedl řadu opatření, aby své zaměstnance ochránil před koronavirovou epidemií

Mezi zaměstnance strojírenského holdingu ZVVZ GROUP bylo rozděleno zatím na 1100 roušek a 550 lahviček s dezinfekcí. Vstup do podniku již od 17. března monitoruje termokamera a ostraha teplotu procházejících osob kontroluje bezkontaktními teploměry. Upravená jsou pravidla pro vjezd, expedici a zásobování, zvýšil se počet šaten, rozdělil čas obědů podle jednotlivých úseků, omezil provoz kantýny,...

+