Přednosti metody

  • cirkulace částic v absorbéru, vzájemné obrušování, odstranění zreagované vrstvy a odkrytí nezreagovaného materiálu
  • sorbent dopravován do reaktoru v práškové suché formě, odpadají problémy s přípravou, skladováním a vstřikováním dopravních tras suspenze
  • voda a sorbent dopravovány do procesu separátně, odpadají problémy s čištěním potrubních tras, veškerá voda je odpařena teplem spalin
  • poměr Ca/S = 1,25 – 1,9 v širokém rozsahu vstupní koncentrace SO2
  • recirkulace produktu odsíření, využití zbytkového hydrátu v produktu
  • účinnost odsíření přes 90 %, vhodné pro střední až velké zdroje
  • teplota spalin nad rosným bodem, odpadá instalace speciálních materiálů
  • tuhý produkt odsíření, odpadají problémy s odpadními vodami