Principem této metody je intenzivní „praní“ spalin vápencovou suspenzí.

Za přídavku čerstvého vápence je směs vápence, vedlejšího produktu a vody recirkulována z jímky absorbéru do rozstřikovacích bloků. Suspenze je v rozstřikovacích tryskách rozprášena na kapičky o definovaném průměru. Během pádu zpět do recyklační nádrže kapičky ze spalin odstraňují kyselé látky—SO2 a SO3. Spaliny do nádoby absorbéru vstupují ve spodní části a stoupají směrem vzhůru. Kapičky padají shora dolů. Fyzikální princip procesu čištění je tedy založen na protiproudém toku.

Chemická reakce, v rámci které dochází k odstranění SO2, probíhá v oxidačním prostředí, kde dochází ke krystalizaci sádrovce. Spaliny jsou při odstraňování SO2 v absorbéru ochlazeny a vodou z recirkulované suspenze nasyceny na adiabatickou teplotu nasycení. Ztráta vody je kompenzována procesní vodou. Za účelem optimalizace spotřeby vody v absorbéru slouží procesní voda pro čištění separátoru kapek v horní části absorbéru.

Zachycený SO2 reaguje s vápencem v suspenzi a vzniká siřičitan, jenž je v recyklační nádrži (ve spodní části absorbéru) oxidačním vzduchem následně oxidován na síran. Po tomto kroku následuje krystalizace sádrovce z přesyceného roztoku.

Doba retence v absorbéru umožňuje tvorbu drobných sádrovcových krystalů (CaSO4 x 2H2O). Odebíraná suspenze z absorbéru je přečerpávána do hydrocyklonů na odvodnění sádrovce, kde vzniká koncentrovaná sádrovcová suspenze. Tato koncentrovaná suspenze je následně předávána na pásový filtr. Zde dojde k odvodnění suspenze. Soustavou dopravníků je sádrovec dopravován na požadované místo pro uskladnění.

Vyčištěné spaliny vycházející z prací části absorbéru procházejí separátorem kapek, ve kterém dochází k zachycení unášených kapiček. Takto získaná kapalina je následně vracena do absorbéru. Vodní párou nasycené čisté spaliny jsou následně vedeny do mokrého komína a vypouštěny do ovzduší. Mokrý komín může být součástí absorbéru nebo samostatně stojící.

Vzhledem k tomu, že tato metoda pracuje s teplotou spalin pod rosným bodem, je nutné v celé technologii používat vhodné materiály (nerez, plast, laminát,…), případně volit ochranu proti korozi (antikorozní stěrka, pogumování).


 

Základní chemická reakce probíhající v absorbéru

Výsledný proces odsiřování lze popsat hlavní chemickou reakcí mezi oxidem siřičitým, uhličitanem vápenatým a kyslíkem za přítomnosti vody.

CaCO3 + SO2 + 0,5O2 + 2H2O   CaSO4 * 2H2O + CO2


Základní technologické celky

 • absorbér vč. cirkulace suspenze 
 • příprava vápencové suspenze
 • odtah a odvodnění suspenze
 • systém oxidačního vzduchu
 • havarijní a drenážní systém
 • vodní hospodářství
 • systém spalin

Nakládání s produktem a jeho využití

Produkt odsíření z této metody může mít řadu využití:

 • výroba sádry, sádrokartonových či sádro-vláknitých desek
 • výroba sádrových omítek a tvárnic
 • regulátor tuhnutí při výrobě cementu
 • aktivátor při výrobě pórobetonu
 • rekultivace krajiny změněné vlivem hlubinného dolování
 • hnojivo a pomocná hmota ke zlepšení půdy v zemědělství a lesnictví
 • surovina pro výrobu plniva lepidel, laků a barev
 • výroba anhydridu a anhydridových pojiv (anhydridové podlahové směsi)

Přednosti metody

 • levný a dobře dostupný sorbent CaCO3
 • vysoká účinnost odsíření až přes 95 %
 • nižší provozní náklady v porovnání s odsířením s fluidním absorbérem
 • nízký stechiometrický poměr Ca/S
 • možnost využití produktu odsíření tzv. energosádrovce
 • obecně výhodné použití u velkých kotlů
 • dle zkušenosti z instalace v teplárně v Plané nad Lužnicí je výhodné použití i u menších kotlů za příznivou pořizovací cenu

 • nakladani-01.jpg
  nakladani-01.jpg