Политика качества

Součástí strategického záměru firmy je neustálé rozšiřování a zlepšování stávajících a zavádění nových výrobků a služeb v dané podnikatelské oblasti. Jedním z rozhodujících požadavků vedení společnosti je trvalé zlepšování jejich vysoké kvality a zajištění minimálního zatížení životního prostředí provozem dodávaných zařízení a používaných technologií.

Pro další rozšíření svých podnikatelských aktivit a zajištění maximální spokojenosti zákazníků bude firma vytvářet podmínky pro naplnění všech požadavků stávajících i budoucích zákazníků včetně vlastních zaměstnanců.

Zásady pro trvalé zvyšování kvality dodávaných produktů a zajišťování environmentálních požadavků ze strany ZVVZ MACHINERY, a.s.:

 • využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech a důsledně je uplatňovat v praxi. Přitom plně respektovat související legislativní požadavky a požadavky harmonizovaných technických norem. 
 • na základě systematického průzkumu trhu rozšiřovat a racionalizovat produkty a služby dodávané zákazníkům 
 • důsledně dodržovat postupy dané dokumentací systému managementu jakosti ze strany všech zaměstnanců firmy. Přitom se řídit zásadou „každý zaměstnanec je plně odpovědný za kvalitu své práce". 
 • prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dodavateli v tuzemsku i zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň dodávaných zařízení a služeb
 • průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle potřeb vyplývajících z požadavků trhu
 • rozvíjet motivaci všech zaměstnanců s cílem zvýšení loajality k firmě
 • při všech činnostech souvisejících s realizací poskytovaných výrobků a služeb přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby materiálů a energií
 • při všech činnostech dodržovat legislativní a ostatní předpisy související s požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a jakost produktů
 • trvale komunikovat s úřady, zákazníky, dodavateli a oprávněnými firmami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí
 • při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí

K podpoře politiky jakosti a EMS se vedení ZVVZ MACHINERY, a.s. zavazuje:

 1. Využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech a důsledně je uplatňovat v praxi. Přitom plně respektovat související legislativní požadavky a požadavky harmonizovaných technických norem. 
 2. Na základě systematického průzkumu trhu rozšiřovat a racionalizovat produkty a služby dodávané zákazníkům. 
 3. Důsledně dodržovat postupy dané dokumentací systému managementu jakosti ze strany všech zaměstnanců firmy. Přitom se řídit zásadou „každý zaměstnanec je plně odpovědný za kvalitu své práce". 
 4. Prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dodavateli v tuzemsku i zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň dodávaných zařízení a služeb. 
 5. Průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle potřeb vyplývajících z požadavků trhu. 
 6. Rozvíjet motivaci všech zaměstnanců s cílem zvýšení loajality k firmě. 
 7. Při všech činnostech souvisejících s realizací poskytovaných výrobků a služeb přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby materiálů a energií. 
 8. Při všech činnostech dodržovat legislativní a ostatní předpisy související s požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a jakost produktů. 
 9. Trvale komunikovat s úřady, zákazníky, dodavateli a oprávněnými firmami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí. 
 10. Při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí.

Политика качества

АО «ZVVZ MACHINERY, a.s.». поддерживает и развивает позицию надёжного, заслуживающего доверия и технически развитого партнёра. Компания последовательно использует систему менеджмента качества в соответствии с требованиями норм EN ISO9001/2015 и EN ISO3834-2. 

Ведёт все процессы и деятельность в компании с целью выполнить потребности и ожидания заказчиков, при этом соблюдает действующие законодательные директивы и требования в области техники безопасности при работе и энвайронмента и прислушивается к стратегии компании. Стабильное положение на рынке опирается на собственное know-how и постоянное техническое развитие.

Цели политики качества

 1. Распространять изделия и предоставлять услуги высокого качества, отвечающие требованиям и ожиданиям наших заказчиков, с точным соблюдением сроков поставок и обоюдовыгодной ценой.
 2. Поддерживать и развивать позицию сертифицированного производителя для развитых отечественных и зарубежных фирм с требуемым качеством всего подрядного и производственного процесса выполнения заказов.
 3. Быть поставщиком (производителем) изделий по оптимальным ценам в зависимости от требуемого качества обеспечиваемых услуг
 4. Развивать и повышать качество всех процессов и операций в компании в соответствии с требованиями норм EN ISO9001:2015 и EN ISO3834-2.
 5. Развивать коллектив способных и производительных работников с соответствующей мотивацией.
 6. Устанавливать взаимно полезные подрядные отношения.

Для достижения целей руководство компании обязуется

 1. Для обеспечения отдела сбыта политики качества планомерно обеспечивать необходимые источники.
 2. Управление качеством будет неотъемлемой частью управления высшего руководства компании, которое является однозначно ответственным за исполнение Политики качества и установленные цели качества.
 3. Постоянно улучшать внедрённую систему менеджмента качества согласно норме EN ISO9001:2015 и развивать систему качества сварки согласно норме EN ISO3834-2.
 4. Все мероприятия выполнять в соответствии с действующими правовыми и иными общепринятыми директивами и требованиями заказчиков.
 5. Принимать необходимые меры для предотвращения возникновения рекламаций или жалоб заказчиков и для выполнения их ожиданий.

Сертификаты

 • сертификат на систему менеджмента качества согласно EN ISO 9001, выданный фирмой TÜV NORD на инжиниринг, разработку, производство и сервис оборудования для поддержки окружающей среды, прежде всего, очистки воздуха, утилизации отходов, вентиляции, кондиционирования, пневматического транспорта, сосудов, работающих под давлением, и производство деталей железнодорожного транспорта сертификат
 • сертификат ČSN EN ISO 3834: Система сварки с более высокими требованиями к качеству в связи с остальными производственными кодами
 • сертификат на производство сосудов, работающих под давлением, согласно AD 2000 Merkblatt
 • сертификат на производство согласно директиве 97/23/EC
 • сертификат EN 1090 CPR изготовление стальных и алюминиевых конструкций
 • сертификат на производство деталей железнодорожного транспорта согласно нормам ČSN EN 15085 и EN 15085 EN