Součástí strategického záměru firmy je neustálé rozšiřování a zlepšování stávajících a zavádění nových výrobků a služeb v dané podnikatelské oblasti. Jedním z rozhodujících požadavků vedení společnosti je trvalé zlepšování jejich vysoké kvality a zajištění minimálního zatížení životního prostředí provozem dodávaných zařízení a používaných technologií.

Pro další rozšíření svých podnikatelských aktivit a zajištění maximální spokojenosti zákazníků bude firma vytvářet podmínky pro naplnění všech požadavků stávajících i budoucích zákazníků včetně vlastních zaměstnanců.

Zásady pro trvalé zvyšování kvality dodávaných produktů a zajišťování environmentálních požadavků ze strany ZVVZ MACHINERY, a.s.:

 • využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech a důsledně je uplatňovat v praxi. Přitom plně respektovat související legislativní požadavky a požadavky harmonizovaných technických norem. 
 • na základě systematického průzkumu trhu rozšiřovat a racionalizovat produkty a služby dodávané zákazníkům 
 • důsledně dodržovat postupy dané dokumentací systému managementu jakosti ze strany všech zaměstnanců firmy. Přitom se řídit zásadou „každý zaměstnanec je plně odpovědný za kvalitu své práce". 
 • prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dodavateli v tuzemsku i zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň dodávaných zařízení a služeb
 • průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle potřeb vyplývajících z požadavků trhu
 • rozvíjet motivaci všech zaměstnanců s cílem zvýšení loajality k firmě
 • při všech činnostech souvisejících s realizací poskytovaných výrobků a služeb přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby materiálů a energií
 • při všech činnostech dodržovat legislativní a ostatní předpisy související s požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a jakost produktů
 • trvale komunikovat s úřady, zákazníky, dodavateli a oprávněnými firmami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí
 • při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí

K podpoře politiky jakosti a EMS se vedení ZVVZ MACHINERY, a.s. zavazuje:

 1. Využívat nejnovější poznatky v oboru podnikání a příbuzných oborech a důsledně je uplatňovat v praxi. Přitom plně respektovat související legislativní požadavky a požadavky harmonizovaných technických norem. 
 2. Na základě systematického průzkumu trhu rozšiřovat a racionalizovat produkty a služby dodávané zákazníkům. 
 3. Důsledně dodržovat postupy dané dokumentací systému managementu jakosti ze strany všech zaměstnanců firmy. Přitom se řídit zásadou „každý zaměstnanec je plně odpovědný za kvalitu své práce". 
 4. Prohlubovat efektivní spolupráci s rozhodujícími zákazníky a dodavateli v tuzemsku i zahraničí, s cílem zkvalitnit úroveň dodávaných zařízení a služeb. 
 5. Průběžně a trvale zvyšovat kvalifikaci všech zaměstnanců dle potřeb vyplývajících z požadavků trhu. 
 6. Rozvíjet motivaci všech zaměstnanců s cílem zvýšení loajality k firmě. 
 7. Při všech činnostech souvisejících s realizací poskytovaných výrobků a služeb přijímat opatření k omezení vzniku odpadů a ke snižování spotřeby materiálů a energií. 
 8. Při všech činnostech dodržovat legislativní a ostatní předpisy související s požadavky na ochranu životního prostředí, bezpečnost práce a jakost produktů. 
 9. Trvale komunikovat s úřady, zákazníky, dodavateli a oprávněnými firmami s cílem splnění jejich požadavků a minimalizace možnosti ohrožení životního prostředí. 
 10. Při výběru dodavatelů hodnotit jejich způsobilost z hlediska ochrany životního prostředí.

Politika jakosti

ZVVZ MACHINERY, a.s. udržuje a rozvíjí pozici spolehlivého, důvěryhodného a technicky vyspělého partnera. Společnost důsledně uplatňuje systém managementu kvality ve shodě s požadavky norem EN ISO 9001/2015 a EN ISO 3834-2. 

Vede veškeré procesy a činnosti ve společnosti s cílem splnit potřeby a očekávání zákazníků, při tom respektuje platné legislativní předpisy a požadavky v oblasti bezpečnosti práce a environmentu a  přihlíží ke strategii společnosti. Dobré postavení na trhu opírá o své vlastní know-how a trvalý technický rozvoj.

Záměry politiky kvality

 1. Distribuovat produkty a poskytovat služby vysoké kvality, splňující požadavky a očekávání našich zákazníků s přesným plněním termínů dodávek a oboustranně výhodnou cenou.
 2. Udržovat a rozvíjet pozici certifikovaného výrobce pro vyspělé tuzemské a zahraniční firmy s požadovanou kvalitou celého dodavatelského a výrobního procesu zajištění zakázek.
 3. Být dodavatelem (výrobcem) výrobků za optimální ceny  v závislosti na požadované kvalitě zabezpečovaných služeb.
 4. Rozvíjet a zvyšovat kvalitu všech procesů a postupů ve společnosti v souladu s požadavky norem EN ISO 9001:2015 a EN ISO 3834-2.
 5. Rozvíjet tým schopných a výkonných zaměstnanců s odpovídající motivací.
 6. Uplatňovat vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy.
 7. Přijímat společenskou odpovědnost v oblasti environmentální zátěže

Pro dosažení záměrů se vedení společnosti zavazuje

 1. Pro zajištění realizace politiky kvality plánovitě zabezpečovat potřebné zdroje.
 2. Řízení kvality bude nedílnou součástí řízení vrcholového vedení společnosti, které je jednoznačně zodpovědné za naplňování Politiky kvality a stanovených cílů kvality.
 3. Neustále zlepšovat zavedený systém managementu kvality dle normy EN ISO 9001:2015 a rozvíjet systém kvality při svařování dle EN ISO 3834-2.
 4. Veškeré aktivity realizovat v souladu s  platnými právními a jinými obecně závaznými předpisy a požadavky zákazníků.
 5. Provádět nezbytná opatření k zamezení vzniku reklamací nebo stížností zákazníků a ke splnění jejich očekávání.