ZVVZ-Enven Engeneering, a.s. dodává suché horizontální komorové elektrické odlučovače (dále také jako EO) vlastní konstrukce pod obchodním označením EKF, EKG, EKH, EKK, EKO, EMO

Elektrický odlučovač (dále jen EO) je zařízení k odlučování tuhých znečišťujících látek z odpadních plynů různých technologických průmyslových procesů před tím, než jsou tyto plyny vypouštěny do ovzduší, nebo využity k dalšímu průmyslovému zpracování.

Princip elektrického odlučování spočívá v tom, že plyny znečištěné tuhými znečišťujícími látkami (dále TZL) proudí vstupním tvarovým dílem do aktivní části EO, kterou tvoří soustava uzemněných usazovacích US-elektrod (dále USE) a soustava nabíjecích (vyzařovacích) VN-elektrod (dále VNE). Přivedením vysokého usměrněného napětí o záporném potenciálu na VN-elektrody vzniká mezi uzemněnými US-elektrodami a napájenými VN-elektrodami nehomogenní elektrické pole a v důsledku jeho intenzity pak korónový výboj - vyzařování vysokého počtu volných, záporně nabitých iontů (elektronů) do prostředí. Tyto volné elektrony bombardují tuhé částice prachu, který prostředím prochází a tím dochází k jejich elektrickému nabíjení. Působením silového elektrického pole prostředí jsou nabité částice prachu přitahovány na povrch uzemněných US-elektrod, kde se usazují  a elektrický náboj jimi obsažený, odchází dále do země.

Mechanickým oklepáváním je usazená vrstva prachu z elektrod uvolňována a padá do výsypek. Z výsypek je prach kontinuálně odváděn. Vyčištěný plyn vychází přes výstupní díl a potrubí, zpravidla za pomoci ventilátoru, do komína a dále do ovzduší. Pro zefektivnění procesu a dosažení vysoké účinnosti odlučování se EO konstruují s více nezávislými elektrickými sekcemi řazenými v jedné skříni za sebou v sérii.