V souvislosti s neustále se zpřísňujícími legislativními požadavky je kladen stále větší důraz na snižování výstupních koncentrací tuhých znečišťujících látek z odlučovacích zařízení. Firma ZVVZ-Enven Engineering a.s. proto nabízí také upgrade stávajících elektrických odlučovačů na látkové filtry či hybridní filtry.

Rekonstrukce elektrických odlučovačů na látkové filtry

Toto řešení, při kterém je vzhledem k abrazivnímu charakteru odlučovaného prachu kladen zvláštní důraz na návrh vstupního kanálu, umožní dosažení vysoké účinnosti a plnění nepřísnějších ekologických požadavků i při velmi vysokých vstupních koncentracích dosahujících v řádu i několika set g/Nm3 čištěného plynu. Přitom firma garantuje výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek do 5 mg/Nm3.   

 

Rekonstrukce elektrických odlučovačů

Výhody tohoto řešení

  • zvýšení účinnosti a snížení výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek, zejména pak koncentrace jemných částic
  • minimální úpravy a využití stávajícího zastavěného prostoru
  • minimalizace investičních nákladů

Nevýhody

  • vyšší tlaková ztráta látkového filtru oproti stávajícímu elektrického odlučovači

 

Rekonstrukce elektrických odlučovačů na hybridní filtry

Jedná se o technické řešení využívané při rekonstrukcích stávajících elektrických odlučovačů, které spočívá ve využití první, nebo prvních sekcí stávajícího elektrického odlučovače pro předodloučení hrubších prachových částic a pro zrovnoměrnění proudění s následnou vestavbou látkového filtru do zbývajících sekcí. Toto řešení je využíváno především tam, kde jde o odlučování tuhých znečišťujících látek s abrazivním charakterem a při vysokých vstupních koncentracích, tj. zejména za energetickými kotli a rotačními pecemi.

Výhody tohoto řešení oproti prosté rekonstrukci elektrického odlučovače

  • minimální nutné úpravy stávající konstrukce filtru a využití stávající skříně zajistí minimalizaci investičních nákladů na rekonstrukci
  • zvýšení účinnosti a snížení výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek, zejména pak koncentrace jemných částic, čehož lze dosáhnout i při vypnuté elektrické sekci
  • větší stabilita provozu, kdy nedochází k nahodilému krátkodobému zvýšení výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek vlivem kolísání provozních parametrů
  • při čistění plynu za energetickými kotli umožní vysoká účinnost odlučování v první sekci (80-90%) oddělení hrubší frakce popílku.