Jedná se o technické řešení využívané při rekonstrukcích stávajících elektrických odlučovačů, které spočívá ve využití první, nebo prvních sekcí stávajícího elektrického odlučovače pro předodloučení hrubších prachových částic a pro zrovnoměrnění proudění s následnou vestavbou látkového filtru do zbývajících sekcí. Toto řešení je využíváno především tam, kde jde o odlučování tuhých znečišťujících látek s abrazivním charakterem a při vysokých vstupních koncentracích, tj. zejména za energetickými kotli a rotačními pecemi.

Výhody tohoto řešení oproti prosté rekonstrukci elektrického odlučovače

  • minimální nutné úpravy stávající konstrukce filtru a využití stávající skříně zajistí minimalizaci investičních nákladů na rekonstrukci
  • zvýšení účinnosti a snížení výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek, zejména pak koncentrace jemných částic, čehož lze dosáhnout i při vypnuté elektrické sekci
  • větší stabilita provozu, kdy nedochází k nahodilému krátkodobému zvýšení výstupní koncentrace tuhých znečišťujících látek vlivem kolísání provozních parametrů
  • při čistění plynu za energetickými kotli umožní vysoká účinnost odlučování v první sekci (80-90%) oddělení hrubší frakce popílku.